Skip to main content

Hur fungerar solceller och varför är det ett bra val?

Solceller är ett effektivt och miljövänligt sätt att omvandla solens energi till förnybar el. När solstrålar träffar solcellerna, oftast gjorda av halvledarmaterial som kisel, skapas en elektrisk spänning som omvandlas till ström. Denna ström omvandlas sedan från likström till växelström av en växelriktare och går sedan till husets elcentral.

Att installera solceller på ditt hus kan vara en smart och säker investering. En solcellsanläggning ska hålla i minst 20 år och kräver nästan inget underhåll, samtidigt som den bidrar till att öka värdet på ditt hus. Dessutom kan solceller hjälpa dig att halvera din elräkning och du gör samtidigt en insats för nästa generation genom att öka andelen förnybar energi.

Genom att överväga att installera solceller har du möjlighet att investera i en hållbar och ekonomiskt fördelaktig energilösning för ditt hushåll. Solceller är ett bevis på att teknologi och miljöengagemang kan gå hand i hand för att skapa förändring och en mer hållbar framtid för alla.

Hur fungerar solceller

Från solljus till elektrisk spänning

Solceller fungerar genom att omvandla solljus till elektrisk energi. När solens strålar träffar solcellerna skapas elektrisk spänning. Du kanske undrar hur det är möjligt? Det beror på den speciella struktur av materialen som används i solceller. När elektrisk spänning uppstår mellan solcellens fram- och baksida kan elektronerna börja flytta sig, vilket skapar elektrisk ström. Denna ström är i form av likström (DC), som därefter omvandlas till växelström (AC) av en växelriktare. Växelström används sedan i ditt hem eller den ström som inte används direkt kan säljas vidare ut på elnätet.

Vad består solceller av?

De flesta solceller består av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel, som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. Kisel är ett halvledarmaterial som låter elektroner röra sig under vissa förhållanden. När solens strålar träffar kislet i solcellen, blir elektronerna i materialet mer rörliga.

Seriekoppling

För att förbättra solcellens övergripande effektivitet och effekt kopplas solceller ofta i serie. Genom att seriekoppla solceller kan du öka systemets spänning och därmed generera mer ström.

Det är så du får förnybar el från dina solceller. Att använda solenergi är både miljövänligt och kostnadseffektivt, så det är ett smart val för dig och för vår planet.

Att skaffa solceller

Varför ska man ha solceller på taket?

Att skaffa solceller är ett utmärkt val för dig som vill bidra till en mer hållbar energiproduktion och samtidigt spara pengar på elräkningen. Solceller genererar elektricitet direkt från solens energi genom att omvandla solljuset till likström, som sedan omvandlas till växelström av en växelriktare. Detta gör att du kan använda den förnybara solelen för att driva ditt hushåll, minska ditt behov av energi från elbolag och därmed minska din elförbrukning.

Investering och återbetalning

Att investera i solceller är en säker och långsiktig satsning. En solcellsanläggning har vanligtvis en livslängd på minst 20 år och kräver minimalt med underhåll. Dessutom kan solceller öka värdet på din villa. Generellt går det att återfå investeringen inom en rimlig tid, beroende på olika faktorer såsom solinstrålning, takets lutning och vinkel, samt elpris och försäljning av överskottsel.

Material och materialkostnader

Det vanligaste materialet i solpaneler är kisel, som har en hög verkningsgrad för att omvandla solenergi till elektricitet. Kostnaderna för solcellsanläggningar har sjunkit drastiskt under de senaste åren tack vare teknikförbättringar och ökad marknadsutveckling, vilket gör solceller till ett mer tillgängligt och prisvärt alternativ för att generera förnybar energi på ditt eget hustak.

Installation och underhåll

Innan installationen av solceller kan det vara en bra idé att kontakta en professionell aktör, som kan göra en bedömning av ditt tak och hur solpanelerna bäst kan placeras för att maximera energiproduktionen. Underhållet av solceller är minimalt, men det kan vara viktigt att hålla dem rena och fria från snö under vintermånaderna för att upprätthålla en effektiv och stabil produktion. Vissa solcellsanläggningar kommer även med en effektgaranti som säkerställer att dina paneler kommer att prestera på en viss nivå under hela sin livstid.

Genom att skaffa solceller bidrar du till en hållbar och förnybar energikälla, samtidigt som du sparar pengar på din elräkning över tiden. Det är en investering som gynnar både miljön och din plånbok.

Optimering och Placering

Lutning och vinkel

För att få ut det mesta av dina solceller är det viktigt att tänka på lutning och vinkel. Takets lutning och solpanelernas vinkel mot solen påverkar hur effektivt systemet producerar energi. Generellt fungerar solpaneler bäst med en lutning på cirka 30-45 grader. Detta gäller särskilt vid våra nordliga breddgrader. Solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion, medan solceller i östlig eller västlig riktning kan ge mer produktion under morgon och kväll när elanvändningen i huset vanligtvis är störst.

Soltimmar och solinstrålning

När du överväger att investera i solceller är det viktigt att känna till ditt områdes genomsnittliga soltimmar och solinstrålning. I Sverige varierar antalet soltimmar från landets södra delar till de norra. Faktum är att södra Sverige kan få upp till 1800-1900 soltimmar om året, medan det i norra delarna endast kan vara cirka 1100-1200 timmar. Detta påverkar hur mycket energi dina solpaneler kan producera over året och därmed hur kostnadseffektivt det är att installera solcellsanläggningar i ditt område.

Skuggning

Att ta hänsyn till skuggning och omgivningen runt ditt hus är också avgörande för att optimera solpanelernas produktion. Panelerna fungerar optimalt när de är fria från skugga – så kontrollera noga för eventuella hinder som träd, byggnader eller andra föremål på taket.

  • Skugga minskar solinstrålningen mot en solpanel med cirka 30–80 %.
  • Hur solpaneler placeras kan påverka deras känslighet för skugga.
  • Hur mycket skuggning påverkar solpanelers elproduktion beror på ett flertal faktorer varav några av de viktigaste är:
  • Vilka tidpunkter på dygnet skuggning av solpaneler förekommer.
  • Var och hur stor del av en solpanel som skuggas.

Du får alltid en kalkyl från oss på Decasol som kan hjälpa dig att uppskatta hur mycket energi din anläggning kommer att generera. Genom att investera i solceller blir din elproduktion mer självförsörjande, och du kan även ladda upp elbilar och bidra till att minska koldioxidutsläpp.

 

Förnybar energi och solenergi

Solenergi är en form av förnybar energi, vilket innebär att den utnyttjar naturliga resurser som ständigt återskapas. Till skillnad från fossila bränslen, som olja och kol, har solenergi ingen begränsad tillgång. Detta gör det till ett hållbart alternativ som inte bidrar till uttömning av jordens resurser. Genom att använda solenergi reducerar vi vårt beroende av icke-förnybara energikällor, vilket är en nödvändighet för att säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

 

Miljöpåverkan och Koldioxidutsläpp

En av de största fördelarna med solenergi är dess låga miljöpåverkan. Solceller avger inte koldioxid eller andra växthusgaser när de genererar elektricitet. Detta är särskilt viktigt eftersom koldioxidutsläpp är en av de största orsakerna till den globala uppvärmningen. Genom att skifta från fossila bränslen till solenergi kan vi betydligt minska vår koldioxidavtryck och arbeta mot att förhindra de skadliga effekterna av klimatförändringar.

 

Ökat värde på ditt hus

Utöver de miljömässiga fördelarna kan solceller också öka ditt hems energieffektivitet och därmed dess värde. Ett hem med solceller är ofta mer attraktivt på fastighetsmarknaden, eftersom det kan innebära lägre energikostnader för framtida ägare. Dessutom kan det uppfylla kraven för gröna byggnadscertifikat, vilket ytterligare kan öka dess marknadsvärde.

Vanliga frågor om solceller

Vad är fördelarna med att installera solceller?

Det finns många fördelar med att installera solceller, inklusive minskade elräkningar, ökat fastighetsvärde, låg underhållskostnad, och ett positivt bidrag till miljön genom att minska koldioxidutsläpp.

Hur fungerar solceller tekniskt sett?

Solceller omvandlar solljus till elektricitet genom användning av halvledarmaterial, oftast kisel. När solstrålarna träffar kislet blir elektronerna i materialet mer rörliga. Detta skapar en elektrisk spänning som kan användas för att generera elektrisk ström.

Hur påverkas solcellers effektivitet av årstider?

Effektiviteten hos solceller påverkas av mängden solljus de tar emot. Under sommarmånaderna, när dagarna är längre och solen är starkare, tenderar solceller att generera mer energi jämfört med vintermånaderna. Dessutom kan snö och is på panelerna under vintern minska deras effektivitet.

Vad är skillnaden mellan solceller och solenergi?

Solenergi är den energi som kommer från solen i form av värme och ljus. Solceller är de enheter som används för att omvandla denna energi, specifikt solljuset, till elektricitet som kan användas i hushåll och företag.

Kan solceller användas vid strömavbrott?

Om solceller är kopplade till ett elnät kommer de inte att fungera under ett strömavbrott av säkerhetsskäl. Men om solcellssystemet är utrustat med batterilagring, kan det fortsätta att leverera ström under ett avbrott.

Hur fungerar solceller i kombination med batterilagring?

När solceller används i kombination med batterilagring, kan överflödig energi som genereras under dagen lagras i batterierna för att användas när solen inte skiner, som på natten eller under molniga dagar. Detta gör det möjligt för husägare att vara mindre beroende av elnätet och kan även fungera som en backup-strömkälla vid strömavbrott.