Skip to main content

Hur fungerar solceller på vintern?

Solceller har blivit allt mer populära som ett miljövänligt och effektivt sätt att producera elektricitet. Medan de är mest effektiva under sommarhalvåret, fortsätter de att producera el även under vintermånaderna. I det här inledande avsnittet kommer vi att undersöka hur solceller fungerar under de kallare och mörkare månaderna och hur påverkan av vinterklimatet kan påverka deras prestanda.

Trots mörka och kalla vintrar är det svenska klimatet fördelaktigt för solceller, eftersom de absorberar ljus från solen även under molniga eller snöiga dagar. Solceller fungerar bättre när de arbetar vid lägre temperaturer, eftersom högre temperaturer kan minska deras effektivitet. Snö kan också påverka solcellernas prestanda, men det finns metoder för att hantera detta och upprätthålla god produktion av el.

Nyckelpunkter att ta med sig

  • Solceller fungerar även under vintern, men med viss minskning i effektivitet
  • Svalare temperaturer är faktiskt fördelaktiga för solcellernas arbetstemperatur
  • Snö och is kan åtgärdas för att upprätthålla solcellernas prestanda under vintern

Påverkan av vinterklimatet på solceller

Exempelanläggning med årsproduktion på 12 590 kWh

Under vintermånaderna, speciellt mellan november och januari, har solcellsanläggningar en signifikant minskning i elproduktion på grund av de få soltimmarna och den låga solintensiteten. Det är dock viktigt att veta att även om produktionen minskar, fungerar solceller fortfarande under dessa mörkare månader och återupptar sin produktion när dagarna blir längre i februari och mars.

När det är snö på solcellsanläggningen, särskilt på taket, minskar elproduktionen till noll. Det är därför viktigt att regelbundet övervaka anläggningen och vid behov avlägsna snön för att maximera produktionen under vintersäsongen. Trots det kan snö ha en positiv inverkan på solceller om den ligger på marken eller väggarna. Snön reflekterar mycket ljus, vilket kan öka effektiviteten hos solceller, särskilt för de som är placerade på marken eller väggen.

För att utvärdera en solcellsanläggnings prestanda över tid är det viktigt att inte fokusera på enstaka månader med låg produktion. Istället bör man bedöma hur anläggningen fungerar under hela året. Genom att göra detta kan man få en realistisk bild av solcellsanläggningens effektivitet och hur mycket el den kan producera årligen.

Kan kylan under vintern påverka solcellerna negativt?

Faktum är att solceller faktiskt trivs bättre i något svalare klimat eftersom det sänker deras arbetstemperaturer. Om temperaturerna blir för varma kan solcellerna drabbas av energiläckage. För varje grad över 25 grader Celsius kan du räkna med en försämring av elproduktionen med ungefär 0,4%. Med andra ord är sol och kyla en perfekt kombination för att skapa solenergi.

Det är dock viktigt att poängtera att de optimala förhållandena under vintern inte är lika gynnsamma som under övriga årstider. Solen är uppe färre timmar, och dess lägre stående position kan påverka energiproduktionen. Trots detta kan solceller fortfarande vara effektiva under vintermånaderna, speciellt om kylan och solljuset kombineras på ett gynnsamt sätt.

Vinterförhållandena kan variera beroende på var i landet du befinner dig. I södra Sverige är förutsättningarna ofta bättre med mildare väder och mer solljus, medan norra Sverige får mer snö och mörker. Oavsett var du bor, så kommer solceller fortfarande att kunna producera en del av energibehovet under dagtid under vintermånaderna.

Solceller och snö – Vad ska man göra med snön?

Under södra Sveriges vintermånader är produktionsförluster på grund av snötäckning på solpaneler generellt sett ett mindre problem. Det beräknas att även om solpanelerna vore täckta av snö under samtliga vintermånader, skulle man inte förlora mer än 5-7% av årsproduktionen.

Förlusterna kan emellertid vara större i norra Sverige, där snötäckning kan förekomma längre in på våren. Det är inte ovanligt att solpaneler i dessa områden är täckta av snö åtminstone in i mars, vilket innebär att produktionen från mars-april går förlorad. Takets utformning och installation av snörasskydd kan också påverka hur länge snö ligger kvar på solpanelerna.

Snö kan faktiskt även ha en positiv inverkan på solelsproduktionen, eftersom den reflekterar ljus bättre än barmark. Men för vanliga tak innebär detta oftast marginella vinster.

En fråga som ofta dyker upp är om man bör skotta bort snön från solpanelerna för att öka produktionen.

Efter att ha konsulterat våra installatörer är slutsatsen att riskerna förmodligen är större än fördelarna. Det beror dels på att solelproduktionen är relativt låg under den snörika delen av året och dels på grund av risken att skada panelerna. Det kan dock vara bra att i förväg planera för snöskottning när man installerar solpaneler på nordliga breddgrader för att inte förhindra normalt takunderhåll.

När det kommer till snöskottning rekommenderas att inte skotta ända ner så att man riskerar att repa glaset på panelerna. Det är även viktigt att tänka på att man kan behöva komma åt taket under vintern, så man kan överväga att installera gångbryggor, infästningar för selen eller att lämna en bit av taket fritt från solpaneler.

December – februari står för 3-7% av den årliga produktionen

Vintermånaderna erbjuder inte de bästa förutsättningarna för solenergiproduktion. Alla som har solpaneler installerade känner till detta. Solen har en låg position på himlen under denna period, ljustiden är begränsad och det är oftare molnigt än resten av året. Det intressanta är att kallt väder inte påverkar negativt, då panelerna faktiskt fungerar bättre i kyligare förhållanden. Om temperaturen är 25 grader kallare kan du till och med se en ökning på cirka 10% i effektivitet.

I Sverige, beroende på din geografiska placering, kan solenergiproduktionen vara 10 till över 100 gånger större under sommaren jämfört med december. Efter att ha analyserat produktionen mellan början av december och slutet av februari under ett standard solår, visade det sig att de norra delarna, som Kiruna, Luleå och Östersund, endast producerar runt 3-5% av den årliga energin under dessa månader. Denna slutsats baseras på att det inte finns några hinder som skuggor eller snö. I de södra regionerna, som Malmö, Göteborg och Stockholm, representerar samma period omkring 5-7% av den totala årliga produktionen.

Det är också centralt att påpeka att solenergiproduktionens utfall kan skilja sig från ett år till ett annat. Årsproduktionen kan skifta med upp till 10%, medan månad till månad kan visa större variationer. Med detta i åtanke, förvänta dig att dina solpanels avkastning kommer att variera beroende på lokation och tid på året.

Är det möjligt att spara sommarens solenergi för användning på vintern?

Inte direkt, men det finns metoder för att balansera kostnaden över året. Tack vare sommarens ideala klimat, kommer du troligen att generera mer energi än vad som behövs.

Det vanligaste alternativet är att sälja ditt sommaröverskott och köpa extra el från nätet under vintermånaderna, vilket skapar en ekonomisk balans.

Du kanske funderar på om det går att behålla en del av sommarens energi till vintern? Solpanelbatterier lagrar energi för senare användning, men dessa batterier är i allmänhet designade för korttidsförvaring, inte över säsonger.

Att skaffa ett batteri för att lagra energi på längre sikt är oftast inte kostnadseffektivt. Ett mer ekonomiskt tillvägagångssätt i Sverige är att sälja överskottsel under sommarmånaderna och använda dessa medel för att köpa el under vinterperioden.

Intresseanmälan