Skip to main content

Att tak på hus och byggnader drabbas av mossa är oerhört vanligt förekommande. Men denna sorts tillväxt kan i det långa loppet ofta leda till problem. Därför är det oerhört viktigt med regelbunden inspektion. Vi har tittat närmare på vad som kännetecknas mossa på tak och hur man på bästa sätt hanterar det.

Sverige är på många sätt känt för sitt varierade och omväxlande klimat. Begrepp såsom rötmånad används ofta för att anspela på att det runt om i landet är väldigt vanligt med perioder av ovanligt hög luftfuktighet. Även om det är en del av vad som gör vårt avlånga land unikt så leder det samtidigt till en hel del problem. För denna sorts fuktiga klimat bidrar nämligen till tillväxt av såväl alger som mossa. Och då dessa har en tendens att binda fukt ökar mossa på taket risken för att skador på såväl tak som byggnaden is stort. Men hur hanterar man situationen på bästa sätt?

Mossa på tegelpannor

Risker med mossa på taket

Mossa på taket kan vara skadligt för ditt hus och dess struktur. Det är viktigt att du är medveten om riskerna och agerar snabbt när du ser tecken på att mossa börjar ackumuleras på ditt tak.

Mossan håller fukt på taket, vilket kan skapa en våt och fuktig miljö som uppmuntrar tillväxten av mer mossa och alger. Detta kan i sin tur leda till försämring och skador på takmaterialen såsom takpannor eller plåttak. Fuktinfiltrationen kan också nå trästrukturer under taket, vilket kan leda till träförruttnelse och dyra reparationer. För att skydda ditt tak och din fastighet bör du därför se till att regelbundet kontrollera och rengöra ditt tak från mossa och alger.

Förstå varför mossa växer på taket

Det finns många anledningar att vårda och säkerställa rent tak. Såväl estetiska som funktionella. Samtidigt som många uppskattar ett snyggt tak, så är det ett ofrånkomligt faktum att det även utgör en byggnads kanske främsta skydd mot naturens inverkan.

Mossa kan växa på ditt tak av flera anledningar. Den trivs i fuktiga och skuggiga områden, och taket kan erbjuda en idealisk miljö för tillväxt. Det är viktigt att förstå de faktorer som bidrar till att mossa växer på ditt tak, så att du kan vidta åtgärder för att förhindra det.

För det första samlas ofta fukt på taket. Detta kan bero på bristande ventilation, dålig isolering eller att vatten inte kan rinna av korrekt. Allt detta kan bidra till att mossa växer. Dessutom skapar träd och skugga från byggnader och andra strukturer en skyddad miljö för mossan att trivas.

Du kan minska risken för mossans tillväxt genom att se över ditt tak regelbundet och vidta förebyggande åtgärder. Några tips för att förhindra mossans tillväxt inkluderar:

 • Rengör ditt tak: Håll taket fritt från löv, grenar och annat skräp som kan hålla fukt och skapa en bra miljö för mossa att växa på.
 • Trimma träd och buskar:
  Skär tillbaka trädgrenar och buskar som skapar skugga på ditt tak, så att det får mer solljus och torkar ut snabbare.
 • Förbättra ventilationen och isoleringen:
  En välisolerad och ventilerad vind hjälper till att hålla fukt nere och förhindrar att mossa bildas på taket.
 • Installera zink- eller kopparremsor:
  Dessa metaller frigör joner när det regnar, vilket hjälper till att förhindra att mossa växer på taket.

Genom att säkerställa god avrinning och förhindra fukt från att tränga in så bidrar ett tak till att byggnaden får en så lång livslängd som möjligt. Vidtar du dessa åtgärder kan du hjälpa till att förhindra att mossa växer på ditt tak och spara tid och pengar på takreparationer på lång sikt.

Ta bort mossan med högtryckstvätt?

En stor del av den påväxt som sker på tak leder i det långa loppet till skador på såväl tak som byggnad. Dels för att tillväxten drar till sig fukt, men även då mossor och lav kan innehålla ämnen som är direkt skadliga. Ett vanligt förekommande problem är att det i samband med rengöring av tak används ämnen och metoder som på sätt och vis gör mer skada än nytta. Det kan handla om särskilda ämnen som är både miljöskadliga och frätande för taket, eller högtryckstvättar som resulterar i att vatten och fukt tränger in i byggmaterialet.

Genom att vara proaktiv och ta bort mossan så kan man se till att både förhindra tillväxt av mossa och säkerställa att taket även i det långa loppet utgör en bra skyddande barriär mot det naturliga slitaget. Men i vissa fall så kommer påväxt att mossa att ske oavsett, och då blir det desto viktigare att på ett noggrant, professionellt och skonsamt sätt ta bort all mossa för att förhindra att det växer i framtiden samt säkerställa att taket återfår sin funktion.

 • Korrigerande åtgärder när mossan väl har vuxit till sig. Med skonsamma och professionella åtgärder så får man god effekt utan negativ inverkan på tak, takpannor eller byggnad.
 • Förebyggande åtgärder som hindrar tillväxt från att få fäste på taket. Effektiv ytbehandling kan ofta bespara taket från skadlig mossa som växer. Ett bra sätt att hindra framtida påväxt samtidigt som man förlänger takets livslängd.

När man fokuserar på inspektion, förebyggande vård och korrigerande åtgärder så har man tagit ett stort steg mot att få ett långsiktigt hållbart tak som både ser riktigt snyggt ut och gör att byggnaden inte drabbas av onödigt slitage. Ett givet sätt att slippa framtida stora utgifter.

Med omfattande erfarenheter av att hantera mossa på tak så vet vi hur viktigt det är att anpassa arbetssätt och metoder utifrån de faktiska omständigheter som råder. Därför väljer vi alltid de minst ingripande åtgärder som ger bäst resultat. På så sätt kan vi se till att ert tak bevarar sin funktionalitet samtidigt som vi tar hand om påväxt av mossa. Vid behov kompletterar vi med efterbehandling för att säkerställa att taket har den fungerande skyddsbarriär. Därför har vi alltid helheten i åtanke och ser till att mossan på ert tak hanteras på bästa möjliga sätt med ett långvarigt resultat för såväl pannor som annat material.

Genom att hålla ert tak skött på rätt sätt så tar ni ett stort steg mot såväl bättre byggnadshälsa som ett snyggare tak. Och med regelbunden inspektion så undviker ni framtida problem. Det är oftast en bra idé att så snabbt som möjligt ta hand om påväxt och åverkan för att slippa större och mer ingripande åtgärder i framtiden. Kontakta oss för bättre takhälsa.

Användning av mossresistenta material

När du bygger eller renoverar ditt tak kan du välja mossresistenta material som förhindrar att mossan växer. Exempel på sådana material är:

 • Zink- eller kopparband: Placera zink- eller kopparband längs taknocken, och när det regnar bildas små mängder av metaller som hindrar mossbildning.
 • Mossresistenta takpannor: Vissa takpannor är förbehandlade med en mossbekämpande kemikalie som minskar mossans vilja att fästa vid takytan.

Genom att följa dessa råd bör du kunna undvika återväxt av mossa på ditt tak. Kom ihåg att regelbunden inspektion och användning av mossresistenta material är avgörande för att bibehålla en mossfri yta och skydda ditt tak och hus mot skador.

Vi hjälper dig ta bort mossa på taket

Exakt vilka åtgärder som krävs för att hantera mossa på taket eller ta bort mossa på takpannor kan variera utifrån såväl mossans omfattning till vilken sorts tak det handlar om. Det är inte alltid en viss åtgärd är lämplig för alla slags tak. Därför föreslår vi alltid en noggrann inspektion av taket för att det ska vara möjligt att individualisera åtgärderna och få bästa möjliga resultat. Särskilt viktigt är det att anpassa arbetssätt utifrån takets rådande skick, ålder och typ för att undvika skador. Handlar det om äldre tak så är det även en bra idé att låta inspektera takets skick för att utvärdera huruvida något behöver bytas, förbättras eller ses över. Vid behov kan vi tvätta tak med högtryck, använda rätt medel mot mossa på tak eller rengöra takpannor för att minimera risken att fukt eller, lav eller annan inverkan försämrar ditt tak.

Vi har lång erfarenhet av att hantera mossa på tak och säkerställa ett långvarigt bra resultat. Med kunskap om samtliga takmaterial och byggnadstekniker så ser vi till att ert tak får den vård och omsorg som krävs för att både ta bort befintlig mossa och motverka framtida påväxt. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi på bästa sett ser till att ert tak håller så länge som möjligt.

Hur man undviker återväxt av mossa

För att undvika återväxt av mossa på taket är det viktigt att vidta åtgärder för att förebygga problemet. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Regelbunden takinspektion

Se till att regelbundet inspektera ditt tak, åtminstone en gång om året och särskilt efter hårda väderförhållanden. Detta hjälper dig att upptäcka eventuella mossiga områden tidigt och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att mossan breder ut sig. När du inspekterar ditt tak bör du:

 • Titta efter tecken på skador, såsom sprickor eller trasiga takpannor.
 • Undersök hur mycket sol ditt tak får, eftersom konstant skugga kan leda till ökad mossbildning.
 • Kontrollera att takets ventilationssystem fungerar korrekt för att minimera fuktansamling

Vanliga frågor

Hur tar man bort mossa från tegeltak?

För att ta bort mossa från ett tegeltak börjar du med att använda en mjuk borste eller en högtryckstvätt för att försiktigt avlägsna mossan. Använd en lämplig mängd vatten för att skölja bort lösa partiklar. Efter att du har rengjort taket kan du behandla det med ett alg- och mosshämmande medel. Det är viktigt att skydda omgivande växter och trädgårdsytor under processen.

Hur behandlar man plåttak med mossa?

För att behandla ett plåttak med mossa, rengör först ytan genom att använda en mjuk borste eller en lågtryckstvätt. Skölj därefter taket noggrant med vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande smuts eller mossa. När taket är rent, applicera ett alg- och mosshämmande medel enligt instruktionerna på produkten. Kom ihåg att täcka växter och trädgårdsytor runt huset för att skydda dem från kemikalier.

Är ättika effektivt mot mossa på tak?

Ättika kan vara effektivt för att bekämpa mossa på tak. Du kan blanda en lösning av vit ättika och vatten i en 50/50-förhållande och spraya den över de infekterade områdena. Låt lösningen sitta på taket i 15-20 minuter innan du sköljer av den med vatten. Observera dock att ättika är en syra, och även om det kan vara effektiv mot mossa, kan det också skada takmaterialet och de omgivande växterna om det används i felaktiga koncentrationer eller på olämpliga takmaterial. Konsultera en professionell om du är osäker på hur du ska använda ättika på ditt specifika tak.