Skip to main content

Att tak på hus och byggnader drabbas av mossa är oerhört vanligt förekommande. Men denna sorts tillväxt kan i det långa loppet ofta leda till problem. Därför är det oerhört viktigt med regelbunden inspektion. Vi har tittat närmare på vad som kännetecknas mossa på tak och hur man på bästa sätt hanterar det.

Sverige är på många sätt känt för sitt varierade och omväxlande klimat. Begrepp såsom rötmånad används ofta för att anspela på att det runt om i landet är väldigt vanligt med perioder av ovanligt hög luftfuktighet. Även om det är en del av vad som gör vårt avlånga land unikt så leder det samtidigt till en hel del problem. För denna sorts fuktiga klimat bidrar nämligen till tillväxt av såväl alger som mossa. Och då dessa har en tendens att binda fukt ökar mossa på taket risken för att skador på såväl tak som byggnaden is stort. Men hur hanterar man situationen på bästa sätt?

Mossa på tegelpannor

Takvård och skötsel som motverkar mossa

Det finns många anledningar att vårda och säkerställa rent tak. Såväl estetiska som funktionella. Samtidigt som många uppskattar ett snyggt tak, så är det ett ofrånkomligt faktum att det även utgör en byggnads kanske främsta skydd mot naturens inverkan. Genom att säkerställa god avrinning och förhindra fukt från att tränga in så bidrar ett tak till att byggnaden får en så lång livslängd som möjligt.

Mossbekämpning med högtryck eller individualiserad tvätt?

En stor del av den påväxt som sker på tak leder i det långa loppet till skador på såväl tak som byggnad. Dels för att tillväxten drar till sig fukt, men även då mossor och lav kan innehålla ämnen som är direkt skadliga. Ett vanligt förekommande problem är att det i samband med rengöring av tak används ämnen och metoder som på sätt och vis gör mer skada än nytta. Det kan handla om särskilda ämnen som är både miljöskadliga och frätande för taket, eller högtryckstvättar som resulterar i att vatten och fukt tränger in i byggmaterialet.

Genom att vara proaktiv och ta bort mossan så kan man se till att både förhindra tillväxt av mossa och säkerställa att taket även i det långa loppet utgör en bra skyddande barriär mot det naturliga slitaget. Men i vissa fall så kommer påväxt att mossa att ske oavsett, och då blir det desto viktigare att på ett noggrant, professionellt och skonsamt sätt ta bort all mossa för att förhindra att det växer i framtiden samt säkerställa att taket återfår sin funktion.

  • Korrigerande åtgärder när mossan väl har vuxit till sig. Med skonsamma och professionella åtgärder så får man god effekt utan negativ inverkan på tak, takpannor eller byggnad.
  • Förebyggande åtgärder som hindrar tillväxt från att få fäste på taket. Effektiv ytbehandling kan ofta bespara taket från skadlig mossa som växer. Ett bra sätt att hindra framtida påväxt samtidigt som man förlänger takets livslängd.

När man fokuserar på inspektion, förebyggande vård och korrigerande åtgärder så har man tagit ett stort steg mot att få ett långsiktigt hållbart tak som både ser riktigt snyggt ut och gör att byggnaden inte drabbas av onödigt slitage. Ett givet sätt att slippa framtida stora utgifter.

Med omfattande erfarenheter av att hantera mossa på tak så vet vi hur viktigt det är att anpassa arbetssätt och metoder utifrån de faktiska omständigheter som råder. Därför väljer vi alltid de minst ingripande åtgärder som ger bäst resultat. På så sätt kan vi se till att ert tak bevarar sin funktionalitet samtidigt som vi tar hand om påväxt av mossa. Vid behov kompletterar vi med efterbehandling för att säkerställa att taket har den fungerande skyddsbarriär. Därför har vi alltid helheten i åtanke och ser till att mossan på ert tak hanteras på bästa möjliga sätt med ett långvarigt resultat för såväl pannor som annat material.

Genom att hålla ert tak skött på rätt sätt så tar ni ett stort steg mot såväl bättre byggnadshälsa som ett snyggare tak. Och med regelbunden inspektion så undviker ni framtida problem. Det är oftast en bra idé att så snabbt som möjligt ta hand om påväxt och åverkan för att slippa större och mer ingripande åtgärder i framtiden. Kontakta oss för bättre takhälsa.

​Vi hjälper dig ta bort mossa på taket

Exakt vilka åtgärder som krävs för att hantera mossa på taket eller ta bort mossa på takpannor kan variera utifrån såväl mossans omfattning till vilken sorts tak det handlar om. Det är inte alltid en viss åtgärd är lämplig för alla slags tak. Därför föreslår vi alltid en noggrann inspektion av taket för att det ska vara möjligt att individualisera åtgärderna och få bästa möjliga resultat. Särskilt viktigt är det att anpassa arbetssätt utifrån takets rådande skick, ålder och typ för att undvika skador. Handlar det om äldre tak så är det även en bra idé att låta inspektera takets skick för att utvärdera huruvida något behöver bytas, förbättras eller ses över. Vid behov kan vi tvätta tak med högtryck, använda rätt medel mot mossa på tak eller rengöra takpannor för att minimera risken att fukt eller, lav eller annan inverkan försämrar ditt tak.

Vi har lång erfarenhet av att hantera mossa på tak och säkerställa ett långvarigt bra resultat. Med kunskap om samtliga takmaterial och byggnadstekniker så ser vi till att ert tak får den vård och omsorg som krävs för att både ta bort befintlig mossa och motverka framtida påväxt. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi på bästa sett ser till att ert tak håller så länge som möjligt.